Polityka prywatności i polityka cookies administratora
Prywatne Centrum Stomatologiczne "SIDENTAL" s. c. Stefanik P. M.,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO), a także na podstawie Ustawy o ochronie danych Osobowych i Ustawy o działalności leczniczej, Prywatne Centrum Stomatologiczne "SIDENTAL" informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę.

I.Polityka prywatności 

Jeśli jest Pani/Pan naszym Pacjentem na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Prywatne Centrum Stomatologiczne "SIDENTAL":

Administrator danych:
 

Prywatne Centrum Stomatologiczne "SIDENTAL" s. c. Stefanik P. M. 
ul. Ogrodowa 9a, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Klaudia Ochman
Dane kontaktowe:

Może się Pani/Pan z nami lub Inspektorem kontaktować:

 • listownie i osobiście:  ul. Ogrodowa 9a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 • telefonicznie: +48 32 215 22 37‬
 • pod adresem e-mail: info@sidental.pl
Pani/Pana dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celu:
 • zapewnienia opieki medycznej w ramach świadczeń stomatologicznych udzielanych w naszej poradni;
 • zrealizować działania  niezbędne do  wykonywania umowy, której będzie Pani/Pan stroną;
 • rozpatrywać Pani/Pana potencjalne reklamacje i zgłoszone roszczenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 • w siedzibie zamontowany jest monitoring wizyjny, a Pani/Pana dane osobowe z nim związane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie i obiektach użyteczności publicznej ADO.
Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali:

 • dane medyczne – przechowujemy 20 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. Po tym okresie dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie;
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – dokumentacja dla tych celów przechowywana jest przez okres 5 lat;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym będą przetwarzane przez ADO przez okres 20 dni po utrwaleniu nagrania. W przypadku wystąpienia zdarzenia, wymagającego weryfikacji zapisów monitoringu celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym mogą zostać zabezpieczone i przetwarzane aż do wyjaśnienia sprawy, lub przekazane na mocy prawa upoważnionym organom.
Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 • a także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu takim jak: dostawcom usług informatycznym, firmom pocztowym, archiwizacyjnym, firmie ubezpieczeniowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych. Dokumentację może otrzymać również osoba, którą upoważnisz. Ma Pani/Pan również prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych ze względu na przepisy prawa i obowiązki Gabinetu nie ma Pani/Pan prawa usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych – przez okres 20 lat od ich powstania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dane te są wymagane do świadczenia dla Pani/Pana usługi w ramach poradni usług medycznych, a także wystawienia dokumentacji księgowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości  wykonania świadczenia.

II. Polityka plików cookies


Internauto, jeśli odwiedziłeś naszą stronę, informujemy:


W serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb naszych użytkowników. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

 

 • Prywatne Centrum Stomatologiczne "SIDENTAL" korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań użytkowników witryny. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin użytkownika oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Prywatne Centrum Stomatologiczne "SIDENTAL".

Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz podmioty, które również stają się administratorami danych osobowych zawartych w cookies:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:  https://twitter.com/en/privacy;

Dane zachowane w plikach cookies przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

 

 • W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia. Dane pochodzące z plików cookies, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 • Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.


Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.